Om förskolan

Vi är en friförskola för barn i åldern 1-5 år. I verksamheten har vi runt 30 barn. De är indelade i två åldersblandade grupper som heter Knoppen och Björken. De små grupperna gör det möjligt att möta och uppmärksamma varje enskilt barn. Det gör det också lättare att bygga upp ett nära och förtroligt samarbete med föräldrarna.

Förskolan ligger i en del av Moröbacke kyrkas lokaler. Där har vi nära till skog, lekparker, pulkabacke, och åker även iväg på utflykter till friluftsområden och större lekparker. För oss är utevistelsen viktig och vi är ute mycket i den härliga natur som omger oss.

Vår målsättning är att förskolan ska kännetecknas av att varje barn blir sedd för den man är. Barnen får utvecklas socialt i en atmosfär som genomsyras av trygghet, gemenskap och omsorg. Här arbetar engagerade pedagoger som utmanar och stimulerar barnens lärande. Björkbackens förskola vilar på en kristen värdegrund, vilket innebär att vi tror på alla människors lika värde. Vår förskola följer samma läroplan som övriga förskolor i kommunen och vår verksamhet hålls samman av en värdegrund, byggd utifrån tre områden som vi prioriterar. Dessa kan du läsa om längre ner på denna sidan.

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.”

Lpfö 18

En förskola där barnen får växa i kunskap, kreativitet och ansvar

Kunskap

Barn lär sig på olika sätt, genom att lyssna, se, känna och upptäcka med olika sinnen. Varje barn har unika förutsättningar. Förskolan ska ge varje barn möjlighet att ta tillvara och utveckla sina förmågor tillsammans med andra barn och vuxna. En varierad pedagogik ska genomsyra verksamheten.

Kreativitet

Kreativitet finns hos varje barn och vår uppgift är att väcka en nyfikenhet och uppmuntra den inneboende skaparförmågan. Vi utvecklar barnets egna uttrycksätt och kreativa förmåga genom att erbjuda aktiviteter som skapande, drama, sång, dans och rörelse. Vi vill erbjuda en stimulerande miljö som lockar till lek och kreativt utforskande såväl inomhus som utomhus. Pedagogerna är ”med-upptäckare” och är lyhörda för barnens fantasi, nyfikenhet, tankar och intressen. Vårt material är tillgängligt och väl synligt så att barnen själva kan ta initiativ till sitt skapande.

Ansvar

Barn kan- barn vill. Vi vill uppmuntra barnen till självständighet och tilltro till sin egen förmåga genom att de får öva sin självständighet under dagen. Alla barn ska få känna sig delaktiga i verksamheten genom att få möjlighet att påverka och uttrycka sina tankar. Att se konsekvenser av sina handlingar är viktigt i det dagliga samspelet med andra barn, men också med de vuxna på förskolan. Pedagogerna finns nära barnen i leken för att stödja det sociala samspelet. Gemensamt bestämmer vi trivselregler som alla får ansvar att följa. Vi samtalar om vikten av att vara en bra kompis, vi gör besök hos äldre människor och har stödjande arbete med vårt fadderbarn. Att vara medmänniska handlar om att sätta sig in i andra människors situation i sin närhet, men också i samhället och övriga världen.
Vi vuxna möter barnen med respekt och försöker vara goda förebilder.