Verksamhet

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar

Lpfö 18

Under en dag på förskolan får barnen utveckla språklig och matematisk medvetenhet i samtal med varandra och pedagogerna. Vi sätter ord på vad vi gör för att begrepp ska bli förankrade i vardagliga situationer. Både i helgrupp och i smågrupper sker ständigt aktiviteter där barnen erbjuds att arbeta med kreativa skapande uttryckssätt som rörelse, dans, drama, sång och musik.

Vi erbjuder regelbundet barnen utflykter. Då går vi till skogen, lekparken och andra fina friluftsområden i närområdet.

En förmiddag i vecka träffas alla våra femåringar på Björkbacken tillsammans. Undervisningen anpassas efter det behov gruppen har samt att vi fördjupar oss i olika teman. Här byggs en god grund för kommande skolstart. Genom att kontinuerligt träffas så lär barnen känna varandra och de får träna på att samarbeta.

Förskolans verksamhet vilar på kristen värdegrund. Vi strävar efter att ge varje enskilt barn det barnet behöver, där de upplever varje dag som den bästa!